Algemeen

Zutphen 30 juni 2020

Beste mensen,

Met ingang van zondag 5 juli willen wij weer tijdens de dienst communie gaan uitdelen. Omdat de aanleiding voor het onderbreken daarvan nog niet verdwenen is, willen wij dit hieronder nader toelichten.

Achtergrond.
De redenen voor hoe we tot nu toe met de situatie zijn omgegaan waren de volgende:

– Nadat de epidemie in Nederland arriveerde, werden alle vormen van bijeenkomst aanvankelijk verboden. Dat kan in Nederland grondwettelijk echter niet op kerkdiensten worden toegepast, maar de diensten waren maatschappelijk onwenselijk en niemand wist nog op dat moment wat wel of niet riskant was. Om die reden zijn de diensten een tijdlang zonder gemeente gehouden.

– De besmettelijkheid was en is onduidelijk. Maar mensen kunnen elkaar besmetten, vooral in gesloten ruimtes; de verplichte 1,5 meter moet dat voorkomen. Om die reden is het aantal deelnemers aan de dienst beperkt.

– De grondwet laat ons uitdrukkelijk de vrijheid onze diensten in te richten zoals wij dat willen. Maar besmetting via de handen van de priester of via de kelk lijkt in theorie mogelijk. Om die reden is er tot nu toe geen communie uitgereikt.

Perspectief
Het valt niet af te zien of en wanneer het leven zoals we dat kenden terugkeert en we onszelf niet meer aan allerlei maatregelen onderwerpen die ons zouden moeten vrijwaren van besmetting. Het is niet eens ondenkbaar dat de huidige toestand min of meer permanent wordt. Voor ons zou dat bij ongewijzigd beleid betekenen dat er lange tijd of zelfs helemaal geen communie meer zou worden uitgereikt. Het is duidelijk dat we beide niet willen. Bovendien heeft de vraagstelling die zich nu voordoet betrekking op vele vormen van besmettelijke ziekten. In die zin was de communie nooit zonder ‘risico’. Alle collega’s en hun gemeenten worstelen met deze vraag. In enkele gemeenten is het pleit al beslecht en wordt er weer communie uitgereikt.

Besluit
Bij het overwegen om ook in Zutphen weer daartoe over te gaan, hebben wij overwogen dat dit voor een aantal mensen een huiverige aangelegenheid zal zijn. De afgelopen tijd heeft echter menigeen gemerkt dat de dienst ook zonder individuele communie veel kracht geeft en de verbinding met de onzichtbare wereld niet minder sterk hoeft te zijn.  We kunnen elkaar dus alle ruimte geven om deel te nemen aan de dienst zoals we dat wensen te doen. Ieder kan voor zichzelf besluiten al dan niet deel te nemen.

Praktisch
Wat niet verandert zijn de afspraken omtrent hygiëne en afstand. Wie relevante gezondheidsklachten heeft, hoe gering ook, blijft thuis. Handen reinigen bij het binnenkomen en elkaar ruimte geven bij het naar binnen en buiten gaan blijven we doen zoals in de afgelopen tijd. In de kerkruimte gebruiken we de aangegeven zitplaatsen, waarbij partners naast elkaar kunnen zitten.

Bij de communie houden we 1,5 meter afstand tot elkaar; dat betekent dus veel minder communicanten per rij: 8 mensen maximaal; dus 4 aan elke zijde van het midden. Enig geduld met het plaats nemen in de communierij zal onvermijdelijk zijn; blijf zolang zitten op de eigen plaats. Geef elkaar daarbij ook de ruimte om terug te keren naar de zitplaats! We hopen dat dit gaat lukken zonder dat het nodig is om de plaatsen te markeren.

Wie de communie alleen zittend kan ontvangen neemt plaats op de voorste banken. Daartoe laten we die vrij totdat alle andere plaatsen bezet zijn.

Tot slot:
Vanaf juli zal het zijn toegestaan om met meer dan 30 personen in een ruimte bijeen te zijn. Wij kunnen het aantal deelnemers aan de dienst vergroten als partners gebruik maken van één zitplaats (dat deden we tot nu toe niet). Omdat we aan de 1,5 meterregel dienen te voldoen blijft er wel een limiet, maar we verwachten dat er gedurende de zomertijd voldoende plaatsruimte zal zijn. Voor de tijd daarna moeten we dan zien wat er mogelijk is.

 

De Christengemeenschap Zutphen
Johanneskerk

Na een voorgeschiedenis van zo’n 20 jaar met een aantal omzwervingen in en rond Zutphen, werd de gemeente in september 1986 een zelfstandige gemeente.
Het pand aan de Badhuisweg, een verlaten timmerfabriek, werd aangekocht. De aankoop werd mogelijk dankzij de enorme financiële inspanningen van de nog jonge, enthousiaste gemeente.
Op 24 juni 1990 vond de feestelijke grondsteenlegging van de kerk plaats.

De geestelijken zijn Ton Besterveld en Adam Ricketts

Het adres: Badhuisweg 27,
7201 GM Zutphen

Meer informatie:  06-40720782